Algemene voorwaarden cursussen en workshops Pilago

Deze algemene voorwaarden gelden niet voor de reiki-oefenavonden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden


Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen


Artikel 4: Annulering en wijziging


Artikel 5: Betaling


Artikel 6: Wijziging en annulering door cliënt

Annulering door cliënt kan tot uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de door ons bevestigde aanvangsdatum van de cursus c.q. workshop, daarna is de cliënt het volledige cursusgeld c.q. workshopgeld verschuldigd.Artikel 7: Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer

Indien zich minder dan vier (4) cliënten hebben ingeschreven voor een cursus c.q. workshop is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende cursus c.q. workshop te annuleren.

Artikel 8: Gezondheidsverklaring voor massage workshop

Cliënt verklaart dat tijdens deelname aan een cursus c.q. workshop cliënt lichamelijk en psychisch in goede gezondheid verkeert en fysiek mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening door cliënt is geheel vrijwillig - en voor volledige verantwoording en risico van cliënt. Cliënt verklaart middels inschrijving lichamelijk en psychisch gezond te zijn en cliënt verklaart zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en zijn/haar gezondheid. Opdrachtnemer is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid


Artikel 10: Uitsluiting van deelname

Bij wanbetaling en/of wangedrag kan opdrachtnemer cliënt altijd weigeren of wegsturen. Cliënt ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld c.q. workshopgeld.

Artikel 11: Intellectuele eigendom


Artikel 12: Uitvoering van de overeenkomst


Artikel 13: Klachten – geschillen


Artikel 14: Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen
activiteiten.

Artikel 16: Overige bepalingen
Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Cliënt verklaart door inschrijving voor een cursus c.q. workshop aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden cursussen en workshops Pilago.

september 2012

Terug naar het inschrijfformulier